Installation accessories for motors

Lắp đặt PTC ngoài giàn khoan Hải Thạch.

Một số hình ảnh lắp đặt space heater