Hội nghị ABB với đối tác Châu Á-Châu Phi và Trung Đông tại Phuket-Thái Lan